top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Ayurveda Palms KvK 24469907 - Schieweg 98C,3038 BB Rotterdam

 

Artikel 1. Definities

 1. De Therapeut: de natuurlijke persoon die de opdracht heeft aangenomen en als BCZ-registertherapeut is aangesloten bij het VBAG.

 2. De Cliënt: de natuurlijke persoon die aan de Therapeut opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden, behandelingen en/of consulten.

 3. RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg / kwaliteitsregister voor artsen en therapeuten op hbo niveau.

 4. VBAG: de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Natuurgeneeskunde / de beroepsvereniging

 5. Een Afspraak: een mondelinge of schriftelijke bevestiging van een individueel consult of behandeling op een bepaald tijdstip, voor een bepaalde duur en tegen een bepaalde prijs.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Op alle opdrachten die aan Ayurveda Palms, de Therapeut of enige medewerkers worden verstrekt zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 3. Totstandkoming en uitvoering

 1. Een overeenkomst tussen de Therapeut en de Cliënt komt tot stand door het maken van een Afspraak. De Therapeut bepaalt in overleg met de Cliënt de wijze waarop de behandelingen worden uitgevoerd.

 2. De Therapeut voert de opdracht uit in overeenstemming met de gedrags- en beroepsregels van de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ) en de VBAG.

 3. De Cliënt is verplicht alle relevante informatie over de huidige medische situatie en het verleden, het gebruik en wijziging van medicatie door te geven aan de Therapeut.

 

Artikel 4. Annulering

 1. Annulering van Afspraken dient uiterlijk 48 uur vóór de Afspraak te geschieden. Vervanging door een andere persoon, geregeld door de Cliënt, wordt niet als annulering beschouwd.

 2. Voor annulering van Afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

  - Bij annulering tot 48 uur voor aanvang van een Afspraak is de Cliënt geen kosten verschuldigd.

  • -  Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van een Afspraak is de Cliënt 50% van het bedrag voor de Afspraak verschuldigd.

  • -  Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de Afspraak is de Cliënt 100% van het bedrag voor het consult verschuldigd.

 3. De annuleringsvoorwaarden van lid 2 zijn ook van toepassing op een Afspraak gemaakt binnen 48 uur voorafgaand aan de Afspraak en op een Afspraak die op verzoek van de Cliënt wordt verschoven naar een latere datum.

 

Artikel 5. Geheimhouding

 1. De Therapeut is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de behandelingen zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Cliënt ter beschikking is gesteld. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke-of beroepsregels van de Therapeut een informatieplicht opleggen en gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen gebruik voor statistische doeleinden en/of wetenschappelijke onderzoeken.

 2. De geheimhoudingsplicht van lid 1 zal de Therapeut opleggen aan zijn/haar medewerkers.

 

Artikel 6. Tarieven

1. Tarieven voor een consult, een behandeling of supplementen zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst. Ayurveda Palms behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen. Wijziging van de tarieven wordt door middel van e-mail aan de Cliënt doorgegeven.

2. Betalingen dienen in principe contant te geschieden bij ieder consult, tenzij door de Therapeut anders is bepaald.

3. De Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het vooraf raadplegen van zijn/haar polisvoorwaarden met betrekking tot vergoedingen van de ziektekostenverzekering.

4. Indien de Cliënt later komt dan de afgesproken tijd, wordt deze tijd verrekend met de afgesproken tijd, zodat eventuele volgende cliënten hier geen hinder van ondervinden, en zal het volledige tarief verschuldigd blijven.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. De Therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de Cliënt voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de Therapeut. De Therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

 2. De TheRapeut is als lid van de VBAG collectief verzekerd voor beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid en rechtsbijstand. De aansprakelijkheid van de Therapeut en Ayurveda Palms is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de Therapeut wordt uitbetaald.

 3. De Therapeut en Ayurveda Palms zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. De therapeut zal, zover het in haar vermogen ligt, meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen.

 

Artikel 8. Derdenbeding

Deze algemene voorwaarden vormen tevens een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van de adviseurs en medewerkers van Ayurveda Palms.

 

Artikel 9. Geschillenregeling en bevoegde rechter

1. De Therapeut, handelend vanuit haar onderneming Ayurveda Palms, is in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) via haar lidmaatschap bij de VBAG, collectief aangesloten bij Quasir ‘expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen zorg en welzijn’.

2. Voor alle klachten en geschillen kan de Cliënt terecht bij de geschillencommissie Stichting Zorggeschil, adres: postbus 1021, 7940 KA Meppel / www.zorggeschil.nl

3. Indien een klacht bij de geschillencommissie Stichting Zorggeschil wordt voorgelegd, dan doet de commissie binnen 6 maanden een uitspraak. Bij schade kan de commissie een vergoeding van maximaal € 25.000,- toekennen. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend.

4. De Cliënt heeft het recht om niet van de geschillenregeling gebruik te maken en zich direct te wenden tot de rechter.

5. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing en wordt, indien niet gekozen wordt voor Stichting Zorggeschil, de rechter in Rotterdam als bevoegde rechter aangemerkt.

maart 2018

bottom of page